28 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/04

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/02/22 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات بام تکمیل سنگ کاری راه پله غربی […]
28 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/03

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/02/21 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقات زیر زمین تا اول سنگ کاری […]
28 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/02

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/02/20 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقه ششم سنگ کاری دیوار راه پله […]
28 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/30

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/02/18 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری تاسیسات الکتریکی […]
28 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/29

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/02/17 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقه پنجم سنگ کاری دیوار راه پله […]
17 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/28

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/02/16 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقه چهارم سنگ کاری دیوار راه […]
17 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/27

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/02/15 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقه سوم سنگ کاری دیوار راه پله […]
15 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/26

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/02/14 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه […]
15 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/21

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/02/09 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه ششم نصب لوله های فاضلاب […]
15 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/20

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/02/08 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مشاعات طبقه هفتم نصب رایزر فاضلاب آرماتور بندی […]
15 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/25

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/02/13 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات طبقه دوم سنگ کاری دیوار راه پله […]
9 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/19

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/02/07 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله […]
9 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/18

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/02/06 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آرماتور بندی مسکونی بام قالب بندی خرپشته بنایی مشاعات راه […]
9 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/16

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/02/04 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق گچ […]
7 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/15

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/02/03 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین گچ کاری […]
7 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/14

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/02/02 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین شروع سنگ کاری راه پله […]
7 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/13

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/02/01 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین بنایی مسکونی […]
7 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/12

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/01/31 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین تاسیسات برقی […]
7 فوریه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/11

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/01/30 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه سوم لوله کشی آب سنگ کاری […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/09

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/01/28 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک بنایی مسکونی […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/08

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/01/27 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک سنگ کاری […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/07

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/01/26 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک تاسیسات […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/06

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/01/25 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک تاسیسات مکانیکی […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/05

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/01/24 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین تاسیسات مکانیکی […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/04

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/01/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه ششم و اول تیغه چینی سنگ کاری […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/02

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/01/21 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقات 5 و 6 گچ و خاک […]
30 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/01

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/01/20 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین بنایی مسکونی […]
20 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/30

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/01/19 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری زیرزمین گچ کاری […]
19 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/29

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/01/18 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک تاسیسات مکانیکی […]
19 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/27

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/01/16 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه چهارم تکمیل گچ و خاک طبقه […]
16 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/25

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/01/14 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک بنایی مسکونی […]
16 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/24

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/01/13 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک بنایی مسکونی […]
13 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/23

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/01/12 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ و خاک مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک بنایی […]
13 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/22

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/01/11 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم لوله کشی آب بنایی مسکونی […]
13 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/21

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/01/10 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات گاز مشاعات طبقه چهارم رایزر گاز تاسیسات مکانیکی مسکونی […]
13 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/20

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/01/09 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه […]
13 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/18

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2021/01/07 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه سوم دوغاب ریزی چارچوب گچ کاری مسکونی […]
6 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/17

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2021/01/06 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه سوم گچ و خاک آرماتور بندی […]
6 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/16

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2021/01/05 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه سوم گچ و خاک بنایی […]
6 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/15

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2021/01/04 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول لوله کشی آب تاسیسات برقی […]
4 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/14

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2021/01/03 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول لوله کشی آب تاسیسات گاز […]
2 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/13

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2021/01/02 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم اجرای فوم سقفی بنایی مسکونی […]
2 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/11

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2020/12/31 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه دوم گچ و خاک بنایی مسکونی […]
2 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/10

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2020/12/30 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی گچ کاری مسکونی طبقه […]
1 ژانویه , 2021

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/09

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 2020/12/29 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی آرماتور بندی مشاعات […]
30 دسامبر , 2020

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/08

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 2020/12/28 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی گچ کاری مسکونی طبقه […]
30 دسامبر , 2020

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/07

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 2020/12/27 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون بنایی مشاعات طبقه پنجم تیغه چینی تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه […]
30 دسامبر , 2020

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/06

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 2020/12/26 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آرماتور بندی مشاعات طبقه هفتم کفی سقف 9 بنایی مسکونی […]
30 دسامبر , 2020

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/04

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 2020/12/24 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آرماتور بندی مشاعات طبقه هفتم قالب برداری بنایی مسکونی طبقه […]
29 دسامبر , 2020

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/03

اطلاعات اولیه: نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 2020/12/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ کاری بنایی مسکونی طبقه […]