تلفن: 46135786-021
موبایل: 09102306755
پست الکترونیک: info.pharma@pasarholding.com

تلفن: ۶۶۵۰۰۹۹۱-0۲۱ | 88634833-021
موبایل: 09122504734
پست الکترونیک: info@pasarholding.com