اطلاعات اولیه:
نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1397/05/09
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00
پیشرفت فعالیت های اجرایی:
شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آتش نشانی مسکونی و مشاعات واحدهای غربی و پیلوت نصب سیستم اعلام
نقاشی مسکونی و مشاعات واحدهای غربی و سالن اجتماعات نقاشی
نصبیات مسکونی واحدهای غربی نصب روشویی،دوش،فرنگی،…
انبارداری مشاعات زیرزمین 2- انتقال سنگهای باقی مانده به بالا
تاسیسات برقی مشاعات همکف راه اندازی آیفون
نصبیات مشاعات همکف نصب شیشه های نما
 
شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
لوازم برقی

نصبیات بهداشتی

نقاشی

نقاشی سالن اجتماعات

نصب شیشه نما

      http:/http:/http://http:/ملاحضات مدیریت پروژه:
31 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/05/09

دانلود گزارش اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/05/09 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آتش نشانی مسکونی و مشاعات واحدهای […]
30 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/05/08

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/05/08 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آتش نشانی مشاعات پیلوت و راه پله ها نصب […]
24 جولای , 2018

دریان نو2 – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی – 1397/05/02

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/05/02 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مشاعات همکف و زیرزمین ها سمباده و […]
23 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/05/01

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/05/01 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی و مشاعات واحدهای غربی و سالن اجتماعات […]
22 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/31

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/04/31 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی و مشاعات واحدهای غربی و سالن اجتماعات […]
21 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/30

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/04/30 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی و مشاعات واحدهای غربی و سالن اجتماعات […]
17 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/26

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/04/26 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون محوطه سازی مشاعات حیاط و پیاده رو کاشت […]
15 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/24

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/04/24 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی واحدهای غربی سمباده و نقاشی محوطه سازی […]
14 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/23

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/04/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون کارهای چوبی مسکونی ط2 جنوب شرقی نصب کابینت مخابرات […]
12 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/21

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه 1397/04/21 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون مخابرات مسکونی واحدهای غربی نصب فیبر نوری آهن کشی […]
11 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/20

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/04/20 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون ساب کف مشاعات زیرزمین 2- ساب کف سالن اجتماعات […]
10 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/19

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/04/19 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نصبیات مشاعات راه پله ها و زیر زمین […]
8 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/17

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/04/17 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نصبیات مسکونی ط 1 جنوب غربی نصب کابینت ساب […]
7 جولای , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/04/16

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/04/16 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی بلوک غربی رنگ آسانسور مشاعات شرقی و […]
13 ژوئن , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/23

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/03/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مشاعات همکف سازه سقف کاذب بنایی مشاعات […]
9 ژوئن , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/19

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/03/19 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مشاعات لابی و سالن اجتماعات کناف و […]
28 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/07

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/03/07 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آسانسور مشاعات شرقی و غربی راه اندازی سقف کاذب […]
27 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/06

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/03/06 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مشاعات سالن اجتماعات و اتاق ورزش کناف […]
26 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/05

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/03/05 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین 1- بندکشی سقف کاذب مشاعات […]
23 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/02

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/03/02 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مشاعات انباری ها سازه و گچبرگ بنایی […]
22 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/01

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/03/01 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون ساب زنی مسکونی ط 6 غربی ساب کف […]
21 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/31

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/02/31 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون آسانسور مشاعات شرقی راه اندازی تاسیسات برقی مسکونی ط […]
20 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/30

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/02/30 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مشاعات راهروها گچبرگ ساب زنی مسکونی ط […]
15 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/25

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/02/25 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نصبیات مسکونی ط 5 شرقی رادیاتور نقاشی مسکونی […]
14 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/24

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/02/24 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات پیاده رو موزاییک کاری نصبیات بهداشتی […]
13 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/23

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/02/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مسکونی ط 1و4و6 شرقی گچبرگ نقاشی مسکونی […]
12 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/22

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه 1397/02/22 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی ط 1و3و4 و5 شرقی بتونه کاری سقف […]
9 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/19

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/02/19 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مسکونی ط 1و2و3 شرقی گچ برگ تاسیسات مسکونی […]
8 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/18

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/02/18 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مسکونی ط 2 و 3 شرقی و […]
7 می , 2018

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/17

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه سرپرست کارگاه: مهندس  مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/02/17 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نصبیات مسکونی ط 4 واحد شمال وجنوب غربی نصب […]
5 می , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/15

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی شنبه 1397/02/15 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری کف و دیوار حیاط کناف کاری مسکونی […]
3 می , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/13

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی پنجشنبه 1397/02/13 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری دیوار و کف کناف کاری مسکونی طبقه2و1غربی […]
30 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/10

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/02/10 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری کف و دیوار کناف کاری مسکونی طبقه […]
29 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/9

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/02/09 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری کف و دیوار کناف کاری مسکونی طبقه […]
28 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/8

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی شنبه 1397/02/08 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری ستون کناف کاری مسکونی طبقه 3و4 غربی […]
25 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/05

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/02/05 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری ستون کناف کاری مسکونی طبقه 3و4و5 غربی […]
24 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/4

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/02/04 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات همکف وزیرزمین1 سنگ کاری بدنه و کف کناف کاری […]
23 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/3

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/02/03 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین1وهمکف سنگ کاری دیوار کناف کاری مسکونی طبقه 5و4و3غربی نصب […]
22 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/2

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/02/02 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات رمپ و همکف سنگ کاری کف اتاق ژنراتور و دیوار […]
21 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/02/1

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی شنبه 1397/02/01 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری کف و دیواره گاز مشاعات همکف جوش […]
18 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/29

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/01/29 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری دیوار و کف رمپ کناف کاری مسکونی […]
17 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/28

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی سه شنبه 1397/01/28 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 و رمپ سنگ کاری کف کناف کاری مسکونی […]
16 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/27

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/01/27 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری کف راهرو کناف کاری مسکونی طبقه 6 […]
15 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/26

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/01/26 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 و رمپ سنگ کاری کف کناف کاری مسکونی طبقه […]
12 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/23

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی پنجشنبه 1397/01/23 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 و رمپ سنگ کاری کف رمپ و راه رو […]
11 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/22

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی چهارشنبه 1397/01/22 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 و رمپ سنگ کاری کف کناف کاری مسکونی طبقه […]
9 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/20

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی دوشنبه 1397/01/20 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری کف سالن اجتماعات کاشی کاری مشاعات زیرزمین2 […]
8 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/19

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی یکشنبه 1397/01/19 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری کف سالن اجتماعات سنگ کاری مشاعات راه […]
7 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/18

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی شنبه 1397/01/18 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات زیرزمین2 سنگ کاری کف سالن اجتماعات سنگ کاری مشاعات راه […]
5 آوریل , 2018

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1397/01/16

اطلاعات اولیه: نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی پنجشنبه 1397/01/16 وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون کناف کاری مسکونی طبقه 5 غربی نبشی کشی سقف نقاشی مسکونی طبقه 3شرقی […]