۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۵

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۵

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون کف سازی مشاعات همکف شیب بندی همکف سقف کاذب مسکونی طبقه دوم نصب […]
۲۴ شهریور , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۴

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۴

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نصب پنجره نما مسکونی کلیه طبقات نصبیات بنایی مشاعات همکف شیب بندی همکف […]
۲۱ شهریور , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۱

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۱

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون کف سازی مسکونی طبقه پنج کاشیکاری کف حمام سقف کاذب مسکونی طبقه دوم […]
۲۰ شهریور , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۰

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۶/۲۰

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سقف کاذب مسکونی طبقه سوم نصب سقف کاذب انتقال فریم پنجره مشاعات کلیه […]