۲۶ فروردین , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۱/۲۶

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۱/۲۶

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون عایق کاری مشاعات همکف عایق کاری دور همکف کف سازی مشاعات طبقه پنجم […]
۲۶ فروردین , ۱۳۹۸
سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات نما جنوبی و زیرزمین نما طبقه دوم و زیرزمین . تأسیسات […]
۲۵ فروردین , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۱/۲۵

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۱/۲۵

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون کف سازی مسکونی طبقه چهار و پنج نصب موزاییک کف جوشکاری مشاعات همکف […]
۲۵ فروردین , ۱۳۹۸
سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات نما جنوب و راه پله نما طبقه دوم و راه پله […]