۱۷ آذر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۷

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۷

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی طبقه چهارم نقاشی تیغه چینی مشاعات زیر زمین تیغه چینی  
۱۶ آذر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۶

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۶

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مشاعات حیاط نصب سرامیک کف نقاشی مسکونی طبقه سوم نقاشی تیغه […]
۱۴ آذر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۷/۱۴

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۷/۱۴

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مسکونی طبقه اول نقاشی سنگ کاری مشاعات پارکینگ نصب سرامیک کف  
۱۳ آذر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۳

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۳

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نقاشی مشاعات طبقه اول نقاشی کف سازی مشاعات پارکینگ نصب سرامیک کف دریچه […]