۱۱ تیر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۱۱

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۱۱

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون سنگ کاری مسکونی طبقه چهار و پنج سنگ کاری بالکن ملاحضات مدیریت […]
۱۰ تیر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۱۰

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۱۰

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نماسازی مشاعات بام پایان نماسازی ملاحضات مدیریت پروژه:
۹ تیر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۹

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۹

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نماسازی مشاعات بام نماسازی ساب زنی مسکونی طبقات اول تا سوم ساب زنی […]
۵ تیر , ۱۳۹۸
سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۵

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۵

اطلاعات اولیه: نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی  شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷ پیشرفت فعالیت های اجرایی: شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون نماسازی مشاعات بام نماسازی بنایی مشاعات کلیه طبقات بستن زیر درب آسانسور