نمایش همه

کارفرما: مهندس میر حامد ابوترابی _سیندخت۱۳۹۷/۰۷/۰۱

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سیندخت تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو
سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1397/07/01
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷_۱۶

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتوربندی مشاعات زیرزمین بستن خاموت و سنجاقی ستون

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
میلگرد کیلوگرم

بستن خاموت ستون

 

ملاحضات مدیریت پروژه: