نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/28

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2021/02/16
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقه چهارم سنگ کاری دیوار راه پله
بنایی مسکونی طبقه هفتم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم لوله گذاری برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه هفتم نصب لوله های فاضلاب

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 10 قالب 1700

ملاحضات مدیریت پروژه: