نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/27

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/02/15
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقه سوم سنگ کاری دیوار راه پله
بنایی مسکونی طبقه اول تیغه چینی ضلع جنوبی
تاسیسات مکانیکی مسکونی کلیه طبقات تست توسط پیمانکار
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم لوله گذاری برق
تاسیسات گاز مسکونی طبقه ششم نصب لوله های گاز

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 10 قالب 1700
نبشی کیلوگرم 5700

ملاحضات مدیریت پروژه: