نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/26

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/02/14
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه پله
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم لوله گذاری برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه هفتم نصب لوله های هواکش
تاسیسات گاز مسکونی طبقه ششم نصب لوله های گاز
بنایی مشاعات زیرزمین تیغه چینی بالای درب انباری

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 10 قالب 1700

ملاحضات مدیریت پروژه: