نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/19

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/02/07
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله ها
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله های برق
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه پله
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
تاسیسات گاز مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های گاز

 

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
ماسه خاور 1
عایق الاستومری لوله آب عدد 71

ملاحضات مدیریت پروژه: