نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/18

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/02/06
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی بام قالب بندی خرپشته
بنایی مشاعات راه پله غربی تیغه چینی دیوار شمالی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله های برق
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه پله
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
تاسیسات گاز مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های گاز

 

ملاحضات مدیریت پروژه: