نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/16

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/02/04
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
بنایی مشاعات طبقات پنج و شش سیمانکاری رایزر برق

 

ملاحضات مدیریت پروژه: