نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/15

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2021/02/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات گاز مسکونی طبقه پنجم جوشکاری لوله های گاز
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله های برق

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
0

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
0

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: