نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/14

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2021/02/02
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات زیرزمین شروع سنگ کاری راه پله
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهارم ثابت کردن لوله های کفشور و دستشویی
تاسیسات گاز مسکونی طبقه پنجم نصب نوار پرایمر
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های برق

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
تیرچه عدد 31

ملاحضات مدیریت پروژه: