نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/12

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/01/31
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله های برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه سوم لوله کشی آب
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

 

ملاحضات مدیریت پروژه: