نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/09

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/01/28
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهارم لوله کشی آب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم شیار زنی محل عبور لوله های برق
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
بتن ریزی مسکونی طبقه هفتم بتن ریزی سقف

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
بتن متر مکعب 180
سفال 10 قالب 1700

ملاحضات مدیریت پروژه: