نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/07

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2021/01/26
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصپ لوله ها
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال قالب 1700

ملاحضات مدیریت پروژه: