نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/06

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/01/25
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری زیرزمین
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 15 قالب 1200
خاک کیسه 310
سیمان سفید کیسه 5

ملاحضات مدیریت پروژه: