نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/04

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/01/23
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه ششم و اول تیغه چینی
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری
گچ کاری مسکونی طبقات پنجم و ششم گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
ماسه کیلوگرم 10000

ملاحضات مدیریت پروژه: