نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/02

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/01/21
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقات 5 و 6 گچ و خاک
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 15 قالب 1200

ملاحضات مدیریت پروژه: