نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/29

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/01/18
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهار و پنج نصب جعبه کلکتور
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
سنگ کاری مشاعات زیرزمین شروع سنگ کاری زیرزمین

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ متر مربع 18

ملاحضات مدیریت پروژه: