نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/25

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/01/14
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های هواکش و فاضلاب

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ چرمی متر مربع 157

ملاحضات مدیریت پروژه: