نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/24

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2021/01/13
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های هواکش
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم جوشکاری لوله های گاز

 

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
ماسه کیلوگرم 21000
سفال قالب 2400
سنگ چرمی متر مربع 78
سنگ مرمریت مشکی متر مربع 88

ملاحضات مدیریت پروژه: