نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/22

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/01/11
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم لوله کشی آب
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم لوله گذاری برق آشپزخانه

 

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
ماسه کیلوگرم 10000
گچ کیسه 270
خاک کیسه 300

ملاحضات مدیریت پروژه: