نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/21

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/01/10
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات گاز مشاعات طبقه چهارم رایزر گاز
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم لوله کشی آب
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک

 

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ چرمی متر مربع 81
گچ کیسه 270

ملاحضات مدیریت پروژه: