نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/20

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/01/09
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم لوله کشی آب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم لوله گذاری برق
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های گاز
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ چرمی متر مربع 76
سنگ مرمریت مشکی متر مربع 81

ملاحضات مدیریت پروژه: