نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/18

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/01/07
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه سوم دوغاب ریزی چارچوب
گچ کاری مسکونی طبقه چهارم گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم لوله کشی آب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم لوله گذاری برق

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
0

 

ملاحضات مدیریت پروژه: