نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/17

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2021/01/06
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه سوم گچ و خاک
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم تکمیل سقف نهم
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های برق
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های گاز
بنایی مسکونی طبقه دوم دوغاب ریزی چارچوب

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: