نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/15

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/01/04
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول لوله کشی آب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم شیار زنی محل عبور لوله های برق
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم جوشکاری لوله های گاز
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم قالب بندی سقف
گچ کاری مسکونی طبقه دوم گچ و خاک

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
گچ کیسه 200

ملاحضات مدیریت پروژه: