نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/14

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/01/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول لوله کشی آب
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم جوشکاری لوله های گاز
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم شیار زنی محل عبور لوله های برق
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه دوم گچ و خاک
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم نصب میلگرد ممان منفی و حرارتی
سنگ کاری مسکونی طبقه سوم نصب چارچوب درب ها

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ چرمی متر مربع 50
ماسه کیلوگرم 11100

ملاحضات مدیریت پروژه: