نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/13

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/01/02
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم اجرای فوم سقفی
بنایی مسکونی طبقه سوم سیمان کاری شابلون تاسیسات آب
تاسیسات گاز مسکونی طبقه چهارم نصب نوار پرایمر
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب قوطی کلید ها
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول نصب اتصالات دیواری آب
سنگ کاری مسکونی طبقه دوم نصب چارچوب درب ها
گچ کاری مسکونی طبقه دوم گچ و خاک

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: