نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/09

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2020/12/29
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
آرماتور بندی مشاعات طبقه هفتم آرماتور بندی تیرها
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم نصب جعبه کلکتور
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم لوله گذاری برق
گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ و خاک
سنگ کاری مسکونی طبقه اول نصب چارچوب درب ها

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
0

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
0

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ متر مربع 400
اسپیسر عدد 1500

ملاحضات مدیریت پروژه: