نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/11

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2020/12/31
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه دوم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم نصب قوطی کلید ها
سنگ کاری مسکونی طبقه دوم نصب چارچوب درب ها
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم باز کردن جک ها

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: