نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/10

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2020/12/30
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه اول تکمیل گچ و خاک طبقه اول
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم بالا کشیدن تیرچه
سنگ کاری مسکونی طبقه دوم نصب چارچوب درب ها
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم نصب جعبه کلکتور
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم لوله گذاری برق

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
0

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ متر مربع 490
گچ کیسه 200
تیرچه
فوم سقفی عدد 316

ملاحضات مدیریت پروژه: