نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/07

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2020/12/27
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مشاعات طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه دوم نصب جعبه کلکتور
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم نصب لوله های برق
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم آرماتور بندی
گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ و خاک
سنگ کاری مسکونی طبقه اول نصب چارچوب درب ها

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
آجر سرویس 1

ملاحضات مدیریت پروژه: