نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/04

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2020/12/24
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مشاعات طبقه هفتم قالب برداری
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم لوله گذاری برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم رایزر طبقه 5

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

ملاحضات مدیریت پروژه: