نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/03

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2020/12/23
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ کاری
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه چهارم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم نصب لوله های برق
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم ساخت خاموت

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: