نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/03

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 2021/02/21
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقات زیر زمین تا اول سنگ کاری دیوار راه پله
بنایی مسکونی طبقه دوم تکمیل ضلع جنوبی
تاسیسات مکانیکی مشاعات طبقات اول تا ششم تست فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم لوله گذاری برق

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 15 قالب 1500

ملاحضات مدیریت پروژه: