نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/02

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/02/20
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقه ششم سنگ کاری دیوار راه پله
تاسیسات الکتریکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقات اول تا سوم تست فاضلاب
بنایی مسکونی طبقه هفتم تیغه چینی

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 15 قالب 1200

ملاحضات مدیریت پروژه: