نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/29

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2021/02/17
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقه پنجم سنگ کاری دیوار راه پله
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه هفتم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم نصب قوطی کلید ها
بنایی مسکونی طبقه هفتم تیغه چینی

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 10 قالب 1700

ملاحضات مدیریت پروژه: