نمایش همه

سین دخت-کارفرما مهندس میر حامد ابوترابی -1397/09/05

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/09/05
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مشاعات راه پله طبقه دوم چیدن پله
جوشکاری مشاعات دهانه غربی پارکینگ نصب والپست
قالب بندی مسکونی طبقه دوم قالب بندی ستون ها