نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹8/02/14

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
شنبه 1398/02/14
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات نما شمال و همکف . .
تاسیسات مسکونی طبقات سوم و دوم . .
برق کاری مسکونی طبقات رایزرها .

سنگ کاری

 

ملاحضات مدیریت پروژه: