نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
شنبه 1397/10/01
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه سوم بستن میلگرد حرارتی
تیغه چینی مشاعات زیرزمین تیغه چینی