نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1398/04/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
کاشی کاری مسکونی طبقه اول . .
سنگ کاری مسکونی طبقه اول و سوم وپنجم . .

کاشیکاری

ملاحضات مدیریت پروژه: