نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1398/04/04
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مسکونی طبقه دوم وچهارم . .
کاشی کاری مسکونی طبقه دوم . .

کاشی کاری

نصب فریم