نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/09/14
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه دوم تیرچه ریزی
نصب پلیت مسکونی طبقه دوم پلیت زدن دهانه های شرقی و غربی

برش میلگرد

ساخت خاموت