نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۷/۰۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1397/07/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۷ تا ۱۶

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتوربندی مشاعات سقف طبقه چهارم بستن آرماتور پله و قالب گذاری
بنایی مسکونی طبقه اول تیغه چینی دیوار های داخلی
جوشکاری مشاعات طبقه سوم نصب والپست

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
۰

 

ملاحضات مدیریت پروژه: