نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۲/۲۲

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 1397/02/22
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتوربندی مشاعات فونداسیون بستن خاموت ستون ها

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
بارش باران شدیداز ساعت ۱۶

خاموت گذاری ستون