نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰2/18

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1397/02/18
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مشاعات فونداسیون تکمیل ریشه ستون ها
فونداسیون مشاعات فونداسیون کشیدن کیسه برای بتن ریزی
تاسیسات مکانیکی مشاعات حیاط نصب آبگرمکن و لوله کشی آن