نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۲/۱۶

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1397/02/16
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مشاعات فونداسیون اجرای ریشه ستون ها
برش کاری مشاعات سازه نگهبان برش قسمت مزاحم سازه نگهبان
فونداسیون مشاعات فونداسیون اجرای قالب بتن آسانسور

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
کپسول گاز عدد ۳
کپسول هوا عدد ۲
قوطی ۳در۳ شاخه شش متری ۴