سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۹/۱۷

اطلاعات اولیه:
نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1398/09/17
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶
پیشرفت فعالیت های اجرایی:
شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نقاشی مسکونی طبقه چهارم نقاشی
تیغه چینی مشاعات زیر زمین تیغه چینی
[one]
تیغه چینی
[/one]